Voor Leverancier

Ten aanzien van de dienstverlening van KoopDot gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van KoopDot aanvaardt de Leveranciers aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Consumenten en Leveranciers.

1.2. Account: het account op de Website dat het mogelijk maakt voor de Leverancier om gebruik te maken van de Diensten.

1.3. Advertentie: een advertentie op de Website of een ander verzoek dat verzonden wordt via de Website, waarin een Consument vraagt om bepaalde (bouw)materialen die worden geleverd door een Leverancier.

1.4. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van KoopDot, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.5. Dienst: de dienstverlening die door KoopDot wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Consument en Leverancier met elkaar in contact komen.

1.6. Reactie: iedere reactie van de Leverancier op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.7. Credit: een door KoopDot aan de Leverancier ter beschikking gesteld tegoed dat gebruikt kan worden voor het betalen voor de Reactie.

1.8. Website: De internetsite van KoopDot te bereiken via de domeinnaam www.koopdot.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Consument en Leverancier in contact met elkaar kunnen komen in verband met het leveren van (bouw)materialen.

1.9. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die een vraag van (bouw)materialen opstelt via de Website.

1.10. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het leveren van (bouw)materialen in vraag van een Consument respectievelijk die reageert op één of meer vragen van een Consument. Elke Leverancier wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.11. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen KoopDot en de Gebruiker betreffende de Dienst.

1.12. Gegevens: alle door de Gebruiker op de Website geplaatste en/of aan KoopDot.

1.13. Reactie: iedere reactie van de Leverancier op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.14. KoopDot: een intellectueel eigendom en een van dienstleveringen van Tran-Smit Sofware V.O.F, gevestigd te Assen, Schweitzerstraat 4, 9402CC, KvK nummer: 71627448.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen KoopDot en de Leverancier.

2.2. KoopDot is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3. Algemene voorwaarden van de Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten Overeenkomst prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2.5. Tussen KoopDot en de Leverancier overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KoopDot zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1. KoopDot biedt een platform aan waarop Consument en Leverancier met elkaar in contact kunnen komen in verband met het leveren van (bouw)materialen. KoopDot heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins.

3.2. KoopDot is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

3.3. KoopDot heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot Gebruikers, Consumenten, Leveranciers, Reacties, Advertenties, offertes, reviews en referenties is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door hen geplaatste informatie.

3.4. KoopDot draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, offertes, reviews en referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor de inhoud van enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt KoopDot verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Consumenten en Leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van het leveren van (bouw)materialen en het voldoen aan de kwaliteitseisen van de door Leveranciers geleverd (bouw)materialen.

3.5. KoopDot biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op 'as is' basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert KoopDot niet:

(a) dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

(b) dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

(c) dat derden niet de Website en/of de systemen van KoopDot onrechtmatig zullen gebruiken.

3.6. KoopDot is gerechtigd (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens KoopDot ontstaat. KoopDot is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 4. Gebruik van de dienst en verstrekking van Gegevens

4.1. De Leverancier garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens, BTW-nummer, Kamer van Koophandel-nummer en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst aan KoopDot verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Leverancier:

4.2. Door het aanbieden van Gegevens op de Website geeft de Leverancier toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Leverancier is ermee bekend dat de positionering van zijn Reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

4.3. De Leverancier is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van KoopDot niet zal schaden.

4.4. De Gegevens die door middel van de Website door de Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om deze Gegevens te verwerken voor enig ander doel.

4.5. Indien de Gebruiker in strijd handelt met het in 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van KoopDot om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

4.6. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:

4.7. KoopDot behoudt zich het recht voor de door de Leverancier opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. KoopDot behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Reacties, Advertenties, reviews en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Leverancier op schadevergoeding.

4.8. Overeenkomsten tussen de Comsument en de Leverancier komen pas tot stand op het moment dat Consument dit uitdrukkelijk aan de Leverancier heeft bevestigd. KoopDot is bij overeenkomsten tussen de Consument en de Leverancier geen partij. KoopDot kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de door de Leverancier geleverd (bow)materiaal of (bow)product, en de juistheid van de aanbiedingen. Leverancier vrijwaart KoopDot jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

4.9. Op de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker door KoopDot zijn Privacy- en Cookieverklaring van KoopDot van toepassing.

Artikel 5. Account en informatieverstrekking door de Leverancier

5.1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van KoopDot dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

5.2. KoopDot kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Leverancier. De Leverancier zal deze informatie op eerste verzoek aan KoopDot verstrekken. Verstrekt de Leverancier de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van KoopDot, dan heeft KoopDot het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

5.3. KoopDot is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Reactie, Advertentie, review, bieding of andere informatie door de Leverancier te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Leverancier in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Leverancier misbruik van de Website maakt.

5.4. Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart KoopDot voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan KoopDot en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, reviews of anderszins.

6.2. De Leverancier garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Reacties, Advertenties, reviews, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Leverancier vrijwaart KoopDot volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 7. Communicatie

7.1. Iedere communicatie tussen KoopDot en de Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

7.2. De door KoopDpt opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens door de Gebruiker te leveren tegenbewijs.

7.3. Elektronische communicatie van KoopDot aan de Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens door de Gebruiker te leveren tegenbewijs.

Artikel 8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht aan haar zijde is KoopDot niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van KoopDot onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van KoopDot gelegen omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

8.3. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet aan KoopDot toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, hacks, internetstoringen en technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop KoopDot feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

8.4. Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal KoopDot daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren dan wel zodra duidelijk is dat KoopDot blijvend niet kan nakomen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de ander uit dien hoofde schadeplichtig te zijn.

Artikel 9. Tarieven en betalingen

9.1. De Leverancier kan losse (of bundels met meerdere) credits kopen. Elk credit vertegenwoordigt de waarde van de contact met één Consument wie een Advertentie op KoopDot geplaast heeft. Credits kunnen worden aangeschaft via het betaalsysteem iDEAL of via handmatige overboeking van een bedrag op de bankrekening van KoopDot. De bijschrijving van credits gebeurt direct nadat de overboeking door KoopDot is ontvangen.

9.2. Tenzij anders overeengekomen zullen door de Leverancier aan KoopDot gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van het gebruik van de Dienst.

9.3. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van KoopDot in Euro's, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

9.4. KoopDot behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst te wijzigen of te herzien.

9.5. Tenzij anders overeengekomen zullen door de Leveranciers aan KoopDot gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van het gebruik van de Dienst.

9.6. In geval de Leverancier voor een periode van 12 maanden geen credits heeft gekocht of besteed, heeft KoopDot het recht om niet gebruikte credits te laten vervallen. Leverancier maakt geen aanspraak op vergoeding daarvan in geld of anderszins. Tevens heeft KoopDot het recht de Overeenkomst geheel te ontbinden.

9.7. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de Leverancier, heeft KoopDot het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid

10.1. KoopDot is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van KoopDot. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Leverancier redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van KoopDot te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van KoopDot wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.2. De totale aansprakelijkheid van KoopDot kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 200,00.

10.3. Iedere aansprakelijkheid van KoopDot voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is KoopDot niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Leverancier die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 11. Uitsluiting

11.1. KoopDot behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:

Artikel 12. Verwijzingen

12.1. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. KoopDot heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 13. Geschillen

13.1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen KoopDot en de Gebruiker, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van KoopDot.

13.2. Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen KoopDot en Leverancier, ieder gebruik van de Website en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

13.3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Alsdan zal KoopDot een vervangende bepaling opstellen die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

13.4. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van de Website, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Assen, Nederland, tenzij KoopDot voor een andere bevoegde rechter kiest.

Voor Consument

Ten aanzien van de dienstverlening van KoopDot gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van KoopDot aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Consumenten en Leveranciers.

1.2. Account: het account op de Website dat het mogelijk maakt voor de Gebruiker om gebruik te maken van de Diensten.

1.3. Advertentie: een advertentie op de Website of een ander verzoek dat verzonden wordt via de Website, waarin een Consument vraagt om bepaalde (bouw)materialen die worden geleverd door een Leverancier.

1.4. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van KoopDot, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.5. Dienst: de dienstverlening die door KoopDot wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Consument en Leverancier met elkaar in contact komen.

1.6. Reactie: iedere reactie van de Leverancier op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.7. Website: De internetsite van KoopDot te bereiken via de domeinnaam www.koopdot.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Consument en Leverancier in contact met elkaar kunnen komen in verband met het leveren van (bouw)materialen.

1.8. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die een vraag van (bouw)materialen opstelt via de Website.

1.9. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het leveren van (bouw)materialen in vraag van een Consument respectievelijk die reageert op één of meer vragen van een Consument. Elke Leverancier wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.10. Gegevens: alle door de Gebruiker op de Website geplaatste en/of aan KoopDot.

1.11. Reactie: iedere reactie van de Leverancier op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.12. KoopDot: een intellectueel eigendom en een van dienstleveringen van Tran-Smit Sofware V.O.F, gevestigd te Assen, Schweitzerstraat 4, 9402CC, KvK nummer: 71627448.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen KoopDot en de Gebruiker.

2.2. KoopDot is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten Overeenkomst prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2.4. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KoopDot zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.5. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen KoopDot en de Gebruiker zijn overeengekomen.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1. KoopDot biedt een platform aan waarop Consument en Leverancier met elkaar in contact kunnen komen in verband met het leveren van (bouw)materialen. KoopDot heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. KoopDot is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar de Dienst aan te passen en/of te beëindigen.

3.2. KoopDot is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

3.3. KoopDot heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot Gebruikers, Consumenten, Leveranciers, Reacties, Advertenties, offertes, reviews en referenties is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door hen geplaatste informatie.

3.4. KoopDot draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, offertes, reviews en referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor de inhoud van enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt KoopDot verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Consumenten en Leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van het leveren van (bouw)materialen en het voldoen aan de kwaliteitseisen van de door Leveranciers geleverd (bouw)materialen.

3.5. KoopDot biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert KoopDot niet:

3.6. KoopDot is gerechtigd (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens KoopDot ontstaat. KoopDot is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 4. Gebruik van de dienst en verstrekking van Gegevens

4.1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens, en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst aan KoopDot verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker al houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2. Door het aanbieden van Gegevens op de Website geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van zijn Reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

4.3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van KoopDot niet zal schaden.

4.4. De Gegevens die door middel van de Website door de Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om deze Gegevens te verwerken voor enig ander doel.

4.5. Indien de Gebruiker in strijd handelt met het in 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van KoopDot om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

4.6. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:

4.7. KoopDot behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. KoopDot behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Reacties, Advertenties, reviews en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

4.8. Overeenkomsten tussen de Comsument en de Leverancier komen pas tot stand op het moment dat Consument dit uitdrukkelijk aan de Leverancier heeft bevestigd. KoopDot is bij overeenkomsten tussen de Consument en de Leverancier geen partij. KoopDot kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de door de Leverancier geleverd (bow)materiaal of (bow)product, en de juistheid van de aanbiedingen. Gebruiker vrijwaart KoopDot jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

4.9. Op de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker door KoopDot zijn Privacy- en Cookieverklaring van KoopDot van toepassing.

4.10. Het is niet toegestaan op een Advertentie te plaatsen ten behoeve van werving voor vast dienstverband, promotie activiteiten, onderzoek en/of programma's.

Artikel 5. Account en informatieverstrekking door de Gebruiker

5.1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van KoopDot dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

5.2. KoopDot kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Gebruiker. De Gebruiker zal deze informatie op eerste verzoek aan KoopDot verstrekken. Verstrekt de Gebruiker de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van KoopDot, dan heeft KoopDot het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

5.3. KoopDot is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Reactie, Advertentie, review, bieding of andere informatie door de Gebruiker te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Gebruiker misbruik van de Website maakt.

5.4. Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart KoopDot voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan KoopDot en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, reviews of anderszins.

6.2. De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Reacties, Advertenties, reviews, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart KoopDot volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 7. Communicatie

7.1. Iedere communicatie tussen KoopDot en de Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

7.2. De door KoopDot opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens door de Gebruiker te leveren tegenbewijs.

7.3. Elektronische communicatie van KoopDot aan de Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens door de Gebruiker te leveren tegenbewijs.

Artikel 8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht aan haar zijde is KoopDot niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van KoopDot onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van KoopDot gelegen omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

8.3. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet aan KoopDot toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, hacks, internetstoringen en technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop KoopDot feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

8.4. Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal KoopDot daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren dan wel zodra duidelijk is dat KoopDot blijvend niet kan nakomen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de ander uit dien hoofde schadeplichtig te zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. KoopDot is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van KoopDot. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van KoopDot te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van KoopDot wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

9.2. De totale aansprakelijkheid van KoopDot kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 200,00.

9.3. Iedere aansprakelijkheid van KoopDot voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is KoopDot niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 10. Uitsluiting

10.1. KoopDot behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:

Artikel 11. Verwijzingen

11.1. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. KoopDot heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 12. Geschillen

12.1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen KoopDot en de Gebruiker, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van KoopDot.

12.2. Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen KoopDot en Gebruiker, ieder gebruik van de Website en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

12.3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Alsdan zal KoopDot een vervangende bepaling opstellen die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

12.4. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van de Website, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Assen, Nederland, tenzij KoopDot voor een andere bevoegde rechter kiest.