Privacyverklaring

Inleiding

Op deze pagina treft u de Privacyverklaring aan van koopdot.nl, een dienst van Tran-Smit Software (hierna te noemen: KoopDot) waarop Consument en Leverancier met elkaar in contact kunnen komen in verband met het leveren van (bouw)materialen.

Door onze site te bezoeken en onze dienst te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacyverklaring en de hier beschreven procedures voor de verzameling en het beheer van informatie hebt gelezen en begrepen.

Dit Privacyverklaring is gemaakt op 25 mei 2018 en gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Privacyverklaring van KoopDot verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van KoopDot. We willen hiermee duidelijkheid verstrekken over het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, bewaren, beschermen en welke rechten u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Zelf beheren van uw gegevens

U kunt de meeste gegevens die we van u hebben zelf inzien op uw beheerpagina. Ook bieden we, waar relevant, de mogelijkheid om dit zelf aan te passen. Vanuit veiligheidsoverwegingen moet u eerst inloggen op onze site.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Wanneer u een advertentie plaatst, zich aanmeldt als leveranciers of anderszins gebruikmaakt van de dienst van KoopDot worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is KoopDot.

Welke gegevens worden verwerkt?

KoopDot kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de dienst van KoopDot, en omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijvingformulier op koopdot.nl verstrekt.

KoopDot onderscheidt twee soorten gebruikers: Consument en Leverancier.

Met 'Consument' worden gebruikers aangeduid die op zoek zijn naar (bouw)materialen en advertenties indienen op koopdot.nl. KoopDot verwerkt uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Met 'Leverancier' worden gebruikers aangeduid die de mogelijkheid hebben om offertes uit te brengen, en om (bouw)materialen in te leven. KoopDot verwerkt uw voor- en achternaam, bedrijfnaam, Kvk nummer, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Automatisch verzamelde gegevens: Wij automatisch verzamelen ook gegevens, zoals uw IP-adres, type browser en besturingssysteem en applicatieversie op basis van uw gebruik van KoopDot.

Waarom zijn gegevens nodig?

Met ‘Consument’

Uw gegevens zijn nodig voor het volgende:

Uw advertenties worden altijd door KoopDot geanonimiseerd. Uw contactgegevens worden nimmer gepubliceerd op onze website. Zij zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van KoopDot en alleen voor de leveranciers die u hun offertes geaccepteerd heeft.

Met 'Leverancier'

Uw gegevens zijn nodig voor het volgende:

Uw contactgegevens worden nimmer gepubliceerd op onze website. Zij zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van KoopDot en alleen voor de consument die uw offerte onvangt.

Automatisch verzamelde gegevens:

Deze gegevens zijn nodig voor het verbeteren van onze website en dienst, bijvoorbeeld om problemen met onze website te inspecteren en nader op te kunnen lossen.

Cookies

Meer informatie over cookies vindt u in onze Cookieverklaring.

Bewaartermijn

KoopDot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich uitschrijft worden direct alle persoonsgegevens en geschiedenis verwijderd.

Gegevensverstrekking aan derden

KoopDot verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden ook niet verstrekt aan derden, behoudens het uitwisselen van contactgegevens tussen Consument en Leverancier in het kader van het uitvoeren van de door consument geaccepteerd offerte, én behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat KoopDot op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. KoopDot zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Daarnaast kan KoopDot uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat u inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen zal KoopDot uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van KoopDot terechtkomt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Beveiliging gegevens

KoopDot respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van KoopDot. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van KoopDot, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. KoopDot spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

KoopDot is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan KoopDot.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@koopdot.nl

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KoopDot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@koopdot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KoopDot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Kinderen mogen geen gebruikmaken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

Wijziging van deze Privacyverklaring

KoopDot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Vragen

Heeft u vragen over de Privacyverklaring van KoopDot dan kunt u deze sturen naar: support@koopdot.nl